Algemene voorwaarden OBER voor bedrijven

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Ober: Ober B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70977925.

  2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan Ober de opdracht geeft tot het verrichten van diensten

  3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Ober en opdrachtgever tot stand is gekomen, inclusief mogelijke wijziging daarvan of aanvulling daarop, evenals alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

  4. Diensten: de door Ober te verrichten dienst(en) die Ober op grond van de overeenkomst tegen betaling aan de opdrachtgever levert.


 1. Toepasselijkheid

  1. Op alle met Ober gesloten overeenkomsten zijn deze voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk met Ober anders is overeengekomen.

  2. Toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt door Ober en de opdrachtgever uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met Ober is overeengekomen.


 1. Samenwerking

  1. Ober heeft een app ontwikkeld waarmee deelnemende bedrijven direct via de app bij deelnemende restaurants kunnen betalen. Ober werkt hiertoe samen met Diningcity voor de verwerking van reserveringen en het aansluiten van en afstemmen met restaurants en met een Payment Service Provider (PSP) voor het afhandelen van de betalingen. De PSP beschikt over een vergunning voor betaaldienstverlening conform de Wft en staat als zodanig onder toezicht van de Nederlandsche Bank (DNB).

  2. De opdrachtgever is een bedrijf dat voor zijn zakelijke etentjes gebruik wenst te maken van de Ober dienstverlening

  3. Partijen handelen te allen tijde als onafhankelijke, zelfstandige partijen op eigen naam en voor eigen risico. Elke partij draagt haar eigen kosten in verband met de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten.


 1. Tarieven

  1. Alle tarieven zijn uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief btw.

  2. Ober is gerechtigd om de tarieven eenzijdig te wijzigen.

  3. Eventuele tariefswijzigingen worden per e-mail gecommuniceerd.


 1. Betaling

  1. Ober verstuurt haar facturen per e-mail, tenzij anders overeengekomen.

  2. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

  3. Een automatische incasso (indien overeengekomen) wordt uitgevoerd binnen 7 dagen na factuurdatum. Indien automatische incasso niet mogelijk blijkt te zijn, zult u hiervan op de hoogte worden gesteld. De opdrachtgever wordt verzocht de betaling binnen 7 dagen te voldoen en ervoor zorg te dragen dat volgende incasso-opdrachten uitgevoerd kunnen worden.

  4. Zolang de betaling niet is voldaan, is Ober gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

  5. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de opdrachtgever zonder nadere aanzegging of sommatie in verzuim zijn. De opdrachtgever zal vanaf dat moment over het factuurbedrag een direct opeisbare rente van 2% per maand, te rekenen vanaf de vervaldatum, verschuldigd zijn. Voorts is Ober alsdan gerechtigd de vordering zonder voorafgaande mededeling ter incasso uit handen te geven en de opdrachtgever de daarmee verband houdende buitengerechtelijke incassokosten, zulks met een minimum van 15% van het factuurbedrag, in rekening te brengen.

  6. Opschorting van de betaling door de opdrachtgever met een beroep op korting is nimmer toegestaan.


 1. Verstrekte informatie

  1. De opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem aan Ober aangeleverde gegevens juist zijn. Ingeval van wijzigingen en/of fouten dient de opdrachtgever de genoemde informatie c.q. gegevens direct te corrigeren. De opdrachtgever vrijwaart Ober voor alle schade voortvloeiende uit door de opdrachtgever onjuist verstrekte gegevens.

  2. De verstrekte informatie mag door Ober worden gebruikt voor de app, websites, nieuwsbrieven, social media en andere uitingen ter promotie van Ober en de partijen waarmee Ober samenwerkt.

  3. Als onderdeel van de samenwerking zal Ober persoonsgegevens verstrekken van de medewerkers van de opdrachtgever aan de aangesloten restaurants. Partijen zullen op een zorgvuldige wijze omgaan met deze gegevens en hierbij de Wet bescherming persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en alle toepasselijke (privacy)regelgeving in acht nemen.


 1. Looptijd en beëindiging

  1. De overeenkomst wordt aangegaan per de datum van ondertekening van de overeenkomst door de opdrachtgever voor de duur van 1 jaar. De is overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar.

  2. Na 1 jaar zal de overeenkomst automatisch stilzwijgend worden verlengd met telkens een opvolgende periode van 1 maand, tenzij schriftelijk de overeenkomst wordt opgezegd, uiterlijk 1 maand voor het einde van de dan geldende contractperiode.

  3. Als de opdrachtgever verzuimd om de afspraken na te komen die zijn vastgelegd in de overeenkomst, geeft dit Ober het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

  4. Ober kan de overeenkomst ontbinden indien Ober uit een mededeling van de opdrachtgever moet afleiden dat deze in de nakoming van een op hem rustende verbintenis tekort zal schieten, dan wel indien Ober goede gronden heeft te vrezen dat de opdrachtgever zal tekort schieten en de opdrachtgever niet voldoet aan een schriftelijk aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen.

  5. In geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of bedrijfsbeëindiging door de opdrachtgever is Ober zonder meer gerechtigd de overeenkomst direct te ontbinden.


 1. Aansprakelijkheid

  1. Ober zal in geen geval aansprakelijk zijn voor fouten en afwijkingen in de Ober applicatie. Ober kan de toegang of beschikbaarheid van de Ober applicatie niet onbeperkt garanderen.

  2. De opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de toegang tot, en gebruik van, de Ober app door zijn medewerkers. De medewerkers van opdrachtgever blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor 1) het controleren van de restaurantrekening, 2) het controleren van de bon/betaling in de app, en 3) dineren en declareren in lijn met het (kantoor-/personeels)beleid van opdrachtgever. Ober is hier niet aansprakelijk voor.

  3. Voor zover mogelijk onder Nederlands recht, is iedere aansprakelijkheid van Ober beperkt tot een bedrag gelijk aan maximaal de vergoedingen die door de opdrachtgever aan Ober zijn betaald onder de overeenkomst in de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden.

  4. Het ter beschikking stellen van materiaal aan Ober geschiedt geheel op eigen risico van de opdrachtgever. Ober is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of verlies van dit materiaal.

  5. Door de opdrachtgever ter beschikking gesteld materiaal wordt door Ober gedurende zes maanden bewaard. Indien de opdrachtgever dit materiaal niet binnen deze termijn heeft teruggenomen, is Ober gerechtigd dit te vernietigen.


 1. Vrijwaring

  1. De opdrachtgever vrijwaart Ober uitdrukkelijk voor alle aanspraken door derden verband houdende met (de uitvoering van) de overeenkomst, op welke grond dan ook.


 1. Geheimhouding

  1. Partijen zullen in deze samenwerking vertrouwelijk omgaan met en geheimhouding betrachten omtrent alle informatie waarvan de vertrouwelijkheid was meegedeeld of waarvan de vertrouwelijkheid redelijkerwijs vermoed kon worden. Dit omvat alle door Ober verstrekte financiële- en managementinformatie en alle informatie die betrekking heeft op deze overeenkomst of daaraan gerelateerde zaken.

  2. De partijen staan ervoor in dat hun personeel en door hen ingeschakelde derden (uitzendkrachten, gedetacheerden, etc.) zich aan de geheimhoudingsplicht zullen houden.


 1. Toepasselijk recht en geschillen

  1. Op alle met Ober gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de met Ober gesloten overeenkomsten dienen voor de Rechtbank te Amsterdam te worden gebracht.


 1. Wijzigingsbeding

  1. Ober heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is geldig en kan te allen tijde worden geraadpleegd op de website van Ober. De wijzigingen zullen op de website worden doorgevoerd. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om op de hoogte te blijven van de meest recente versie van de algemene voorwaarden.


Deze algemene voorwaarden zijn door Ober vastgesteld op 28 maart 2018.Algemene voorwaarden OBER voor restaurants

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Ober: Ober B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70977925.

  2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan Ober de opdracht geeft tot het verrichten van diensten

  3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Ober en opdrachtgever tot stand is gekomen, inclusief mogelijke wijziging daarvan of aanvulling daarop, evenals alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

  4. Diensten: de door Ober te verrichten dienst(en) die Ober op grond van de overeenkomst tegen betaling aan de opdrachtgever levert.


 1. Toepasselijkheid

  1. Op alle met Ober gesloten overeenkomsten zijn deze voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk met Ober anders is overeengekomen.

  2. Toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt door Ober en de opdrachtgever uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met Ober is overeengekomen.


 1. Samenwerking

  1. Ober heeft een app ontwikkeld waarmee deelnemende bedrijven direct via de app bij deelnemende restaurants kunnen betalen. Ober werkt hiertoe samen met Diningcity voor de verwerking van reserveringen en het aansluiten van en afstemmen met restaurants en met een Payment Service Provider (PSP) voor het afhandelen van de betalingen. De PSP beschikt over een vergunning voor betaaldienstverlening conform de Wft en staat als zodanig onder toezicht van de Nederlandsche Bank (DNB).

  2. De opdrachtgever is een horecabedrijf waarbij het verlenen van horecadiensten voornamelijk dan wel uitsluitend bestaat uit het verstrekken van spijs en bijbehorende drank.

  3. Partijen handelen te allen tijde als onafhankelijke, zelfstandige partijen op eigen naam en voor eigen risico. Elke partij draagt haar eigen kosten in verband met de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten.


 1. Tarieven

  1. Alle tarieven zijn uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief btw.

  2. Ober is gerechtigd om de tarieven eenzijdig te wijzigen.

  3. Eventuele tariefswijzigingen worden per e-mail gecommuniceerd.


 1. Betaling

  1. Ober verstuurt haar facturen per e-mail, tenzij anders overeengekomen.

  2. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

  3. Een automatische incasso (indien overeengekomen) wordt uitgevoerd binnen 7 dagen na factuurdatum. Indien automatische incasso niet mogelijk blijkt te zijn, zult u hiervan op de hoogte worden gesteld. De opdrachtgever wordt verzocht de betaling binnen 7 dagen te voldoen en ervoor zorg te dragen dat volgende incasso-opdrachten uitgevoerd kunnen worden.

  4. Zolang de betaling niet is voldaan, is Ober gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

  5. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de opdrachtgever zonder nadere aanzegging of sommatie in verzuim zijn. De opdrachtgever zal vanaf dat moment over het factuurbedrag een direct opeisbare rente van 2% per maand, te rekenen vanaf de vervaldatum, verschuldigd zijn. Voorts is Ober alsdan gerechtigd de vordering zonder voorafgaande mededeling ter incasso uit handen te geven en de opdrachtgever de daarmee verband houdende buitengerechtelijke incassokosten, zulks met een minimum van 15% van het factuurbedrag, in rekening te brengen.

  6. Opschorting van de betaling door de opdrachtgever met een beroep op korting is nimmer toegestaan.


 1. Verstrekte informatie

  1. Op Ober wordt informatie en foto’s (incl. reviews) over de opdrachtgever getoond. De opdrachtgever heeft te allen tijde volledig beheer over zijn foto’s, video en toelichting (anders dan reviews) op Ober.

  2. De opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem aan Ober aangeleverde gegevens juist zijn. Ingeval van wijzigingen en/of fouten dient de opdrachtgever de genoemde informatie c.q. gegevens direct te corrigeren. De opdrachtgever vrijwaart Ober voor alle schade voortvloeiende uit door de opdrachtgever onjuist verstrekte gegevens.

  3. De verstrekte informatie mag door Ober worden gebruikt voor de app, websites, nieuwsbrieven, social media en andere uitingen ter promotie van Ober en de partijen waarmee Ober samenwerkt.

  4. In de Ober app worden de contactgegevens van de opdrachtgever opgenomen (adres, postcode, contactpersonen, telefoonnummers, emailadressen, etc.). De opdrachtgever heeft hier te allen tijde het volledig beheer over en staat ervoor in dat de door hem aan Ober aangeleverde gegevens juist zijn. Ingeval van wijzigingen en/of fouten dient de opdrachtgever de genoemde informatie c.q. gegevens direct te corrigeren.

  5. Partijen verlenen hierbij elkaar het recht om elkaars naam en logo’s te gebruiken ten behoeve van de samenwerking uiteengezet in deze overeenkomst. Een partij zal de naam en het logo van de andere partij te goeder trouw en als een goed huisvader gebruiken enkel om de doelstellingen, zoals voorzien met deze samenwerking te realiseren. Het verleende gebruiksrecht geldt voor de looptijd van deze overeenkomst.

  6. Als onderdeel van de samenwerking zal Ober persoonsgegevens verstrekken aan de opdrachtgever. Partijen zullen op een zorgvuldige wijze omgaan met deze gegevens en hierbij de Wet bescherming persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en alle toepasselijke (privacy)regelgeving in acht nemen.


 1. Looptijd en beëindiging

  1. De overeenkomst wordt aangegaan per de datum van ondertekening van de overeenkomst door de opdrachtgever voor de duur van 1 jaar. De is overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar.

  2. Na 1 jaar zal de overeenkomst automatisch stilzwijgend worden verlengd met telkens een opvolgende periode van 1 maand, tenzij schriftelijk de overeenkomst wordt opgezegd, uiterlijk 1 maand voor het einde van de dan geldende contractperiode.

  3. Als de opdrachtgever verzuimd om de afspraken na te komen die zijn vastgelegd in de overeenkomst, geeft dit Ober het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

  4. Ober kan de overeenkomst ontbinden indien Ober uit een mededeling van de opdrachtgever moet afleiden dat deze in de nakoming van een op hem rustende verbintenis tekort zal schieten, dan wel indien Ober goede gronden heeft te vrezen dat de opdrachtgever zal tekort schieten en de opdrachtgever niet voldoet aan een schriftelijk aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen.

  5. In geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of bedrijfsbeëindiging door de opdrachtgever is Ober zonder meer gerechtigd de overeenkomst direct te ontbinden.
 1. Aansprakelijkheid

  1. Ober zal in geen geval aansprakelijk zijn voor fouten en afwijkingen in de Ober applicatie. Ober kan de toegang of beschikbaarheid van de Ober applicatie niet onbeperkt garanderen.

  2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het invullen van het correcte bedrag in de Ober app. Ober is niet aansprakelijk voor foutieve invoer.

  3. Voor zover mogelijk onder Nederlands recht, is iedere aansprakelijkheid van Ober beperkt tot een bedrag gelijk aan maximaal de vergoedingen die door de opdrachtgever aan Ober zijn betaald onder de overeenkomst in de daaraan voorafgaande periode van twaalf maanden.

  4. Het ter beschikking stellen van materiaal aan Ober geschiedt geheel op eigen risico van de opdrachtgever. Ober is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of verlies van dit materiaal.

  5. Door de opdrachtgever ter beschikking gesteld materiaal wordt door Ober gedurende zes maanden bewaard. Indien de opdrachtgever dit materiaal niet binnen deze termijn heeft teruggenomen, is Ober gerechtigd dit te vernietigen.


 1. Vrijwaring

  1. De opdrachtgever vrijwaart Ober uitdrukkelijk voor alle aanspraken door derden verband houdende met (de uitvoering van) de overeenkomst, op welke grond dan ook. Auteursrechtelijke aanspraken en aanspraken op grond van de inhoud van de website zijn daar uitdrukkelijk onder inbegrepen.

  2. De opdrachtgever staat er voor in, dat hij het auteursrecht heeft op het door hem aangeleverde advertentiemateriaal, foto’s daar uitdrukkelijk onder begrepen, en dat niets, op welke wijze dan ook, publicatie op de Ober app in de weg staat


 1. Geheimhouding

  1. Partijen zullen in deze samenwerking vertrouwelijk omgaan met en geheimhouding betrachten omtrent alle informatie waarvan de vertrouwelijkheid was meegedeeld of waarvan de vertrouwelijkheid redelijkerwijs vermoed kon worden. Dit omvat alle door Ober verstrekte financiële- en managementinformatie en alle informatie die betrekking heeft op deze overeenkomst of daaraan gerelateerde zaken.

  2. De partijen staan ervoor in dat hun personeel en door hen ingeschakelde derden (uitzendkrachten, gedetacheerden, etc.) zich aan de geheimhoudingsplicht zullen houden.


 1. Toepasselijk recht en geschillen

  1. Op alle met Ober gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de met Ober gesloten overeenkomsten dienen voor de Rechtbank te Amsterdam te worden gebracht.


 1. Wijzigingsbeding

  1. Ober heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is geldig en kan te allen tijde worden geraadpleegd op de website van Ober. De wijzigingen zullen op de website worden doorgevoerd. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om op de hoogte te blijven van de meest recente versie van de algemene voorwaarden.


Deze algemene voorwaarden zijn door Ober vastgesteld op 28 maart 2018.